TIP OS HER - presse@midtlandet.dk
lørdag 13. juli 2024
ForsideVojensJegerup og Vojens Kirke tildelt penge

Jegerup og Vojens Kirke tildelt penge

-

Minister for byer og landdistrikter og kirkeminister Morten Dahlin har besluttet, at syv kirker i Sydjylland får tildelt 7,8 millioner kroner fra puljen for 2024 i ministeriets kirkeistandsættelsesordning. Puljen giver mulighed for at få tilskud til at vedligeholde og istandsætte særligt bevaringsværdige kirker.

Kirkeminister Morten Dahlin siger:
”Det er glædeligt, at syv kirker i Sydjylland kan få glæde af ordningen. Danmarks gamle kirker er en vigtig del af landets kulturarv. Vi møder dem, når vi bevæger os rundt i det danske land, og de er vigtige fortsat at vedligeholde og istandsætte, så vi passer på og bevarer vores fælles historie til glæde og gavn for os alle og for kommende generationer.”

16 kirker får i år tilskud fra kirkeistandsættelsesordningen. Zions Kirke i Esbjerg er den kirke ud af de syv kirker i Sydjylland, som i år modtager flest penge med et tilskud på 3,5 mio. kr. De øvrige ni modtagere er placeret over det meste af landet; en kirke på Lolland, en anden kirke på Ærø, fem kirker i Midt- og Vestjylland og to kirker på Fyn.
Nationalmuseet har vurderet de 16 kirkeistandsættelsesprojekter er støtteværdige pga. deres nationale eller lokale kulturhistoriske værdi.

Kirkeistandsættelsesordningens maksimale støttebeløb til enkeltansøgninger i 2024 er 3,5 mio. kr. og aldrig over 35 pct. af istandsættelsens samlede udgift.

I år er der ikke indkommet ansøgninger nok til, at hele puljen kan udmøntes. Derfor opretter ministeriet en anden runde med ansøgningsfrist 1. august 2024, så endnu flere kirker kan få gavn af ordningen.

Jegerup Kirke

Der søges om midler til istandsættelse af historisk inventar i henhold til forslag udarbejdet af Linjen
Arkitekter MAA med inddragelse af Steensberg Konservering. Det ønskede arbejde er godkendt af Haderslev
Stiftsøvrighed i brev af 21. februar 2024, Akt. nr. 2810765.
Jegerup Kirke er opført i romansk tid og blev i løbet af middelalderen udvidet med et våbenhus og et tårn. Et
sakristi på nordsiden er fra 1905. Indvendigt er kirkerummet hvidkalket og kor og skib dækkes af flade
gipslofter med stukdekoration fra 1884. Det historiske interiør rummer adskillige dele fra middelalderen,
herunder 12 apostelfigurer fra en tidligere katolsk altertavle og en krucifiksgruppe fra 1250-1275. Derudover
er der bevaret to altertavler fra renæssancen, hvoraf den ene er opstillet i koret, mens den anden er
ophængt i skibet. Det omfattende projekt indebærer istandsættelse af indvendige flader, etablering af nyt
varmeanlæg samt istandsættelse af historisk inventar, herunder altertavle og krucifiksgruppe. Desuden
fremrykkes altertavlen af hensyn til dens fremtidige bevaring. Nationalmuseet har i henholdsvis 2014 og
2023 besigtiget kirkens historiske inventar. Af de dertilhørende rapporter fremgår det, at altertavle og
krucifiksgruppe har behov for snarlig konservering og istandsættelse forud for en sikring af disse i forbindelse
med den kommende istandsættelse.
Jegerup Kirke rummer adskillige elementer fra tidligere tiders indretning af kirkerummet, og særligt de
velbevarede middelalderfigurer bidrager til vores viden om inventar og indretning i middelalderens kirkerum.
Det overordnede projekt bidrager til den fortsatte bevaring af kirkens antikvariske værdier, ligesom at den
fortsatte brug af kirkerummet muliggøres. Da der er tale om et stort og aktuelt behov for istandsættelse af
særligt altertavlen og den middelalderlige krucifiksgruppe, som begge bidrager til viden om dansk kunst- og
kulturhistorie, så må Menighedsrådets ansøgning vurderes som værende absolut støtteværdig.

Vojens Kirke

Vojens Kirke blev opført i 1925 og er et eksempel på en gruppe af såkaldte genforeningskirker, som blev
opført efter 1920, hvor Sønderjylland, og dermed også Vojens, atter blev indlemmet i den danske stat.
Bygningen er, ligesom øvrige kirkebygninger fra perioden, opført i historicistisk stil med inspiration fra
gotikken. Den er opført af røde mursten over kampestenssokkel, står hvidkalket med røde tegltage, og ligner
således ved første øjekast en typisk dansk, middelalderlig landsbykirke. Indvendigt er hovedparten af
inventaret fra opførelsestiden, men enkelte dele, herunder altertavlen fra 1615, er ældre og stammer fra
andre kirker. Netop altertavlen, som er udført i renæssancestil, er nyligt restaureret, og nærværende projekt
baseres bl.a. på et ønske om at forskønne kirkerummet og skabe gode rammer for den bevaringsværdige
altertavle. Desuden vil man, med mindre justeringer, sikre bedre funktionalitet og større fleksibilitet i brugen
af kirkerummet. Det hele ønskes udført forud for kirkens 100-års jubilæum i 2025 og indebærer bl.a.
indvendig kalkning, ny farvesætning og ny belysning.
Vojens Kirkes tilblivelseshistorie gør kirken til et vigtigt erindringsmonument over grænseområdets historie,
og den nygotiske kirke er et fint eksempel på de tiltag, som blev sat i værk i årene efter genforeningen for at
styrke sammenhængen med den nyligt gen-indlemmede landsdel. Vojens Kirke rummer således både lokal
og national historie, og Menighedsrådets projekt om at bevare og sikre den fortsatte brug af kirken er
støtteværdigt. Andre projekter af mere presserende karakter må dog prioriteres højere.

Læs mere om de enkelte projekter, som modtager penge her

Lokale kirker:

• Jegerup kirke: 653.079 kr.
• Vojens kirke: 796.130 kr.

Andre kirker der får tildelt penge:

• Egen kirke: 74.810 kr.
• Ribe Domkirke: 137.465 kr.
• Zions kirke: 3.500.000 kr.
• Bramdrup kirke: 144.201 kr.
• Højst kirke: 2.564.188 kr.

I alt: 7.869.873 kr.
Annonce