TIP OS HER - presse@midtlandet.dk
søndag 14. juli 2024
ForsideVojensForum Vojens afholdt årsmøde

Forum Vojens afholdt årsmøde

-

I torsdags den 14. marts afholdt Forum Vojens årsmøde/generalforsamling.
Der deltog omkring 35 borgere i Sydjysk Sparekasse Arena.
De blev blandt andet informeret om foreningens arbejde igennem 2023 af formand Karl Posselt.
Efter generalforsamlingen blev der orienteret om status for arbejdet med “Levende bymidte – udviklingsplan for Vojens

Herunder kan du læse bestyrelsens beretning:

Bestyrelsens beretning til årsmødet den 14. marts 2024.

Indledning

Velkommen til årsmøde/generalforsamling i Foreningen Forum Vojens. Vi er rigtig glade for jeres interesse for foreningens arbejde!

Det er en vigtig rolle for Forum Vojens at fungere som talerør for lokalområdet ift. initiativtagere og samarbejdspartnere. En rolle, der både er attraktiv og skræmmende, for borgerne i Vojens er naturligvis ikke en homogen gruppe med de samme meninger om alt. På den anden side har det altid været fornuftigt at organisere sig, hvis man vil have indflydelse på udviklingen, og årsmødet er så en passende lejlighed til at uddele ros, komme med bedre forslag – eller rise/udskifte bestyrelsen, hvis man er utilfreds. Men hvis man vil forandre på tingene, kræver det, at man gør noget. Brok er sjældent nok!

Siden sidst

Vi har holdt 7 bestyrelsesmøder, siden vi sidst var samlet til årsmøde i Forum Vojens. I kan altid finde referaterne på foreningens hjemmeside www.vojens.dk  

I løbet af et kalenderår er Foreningen Forum Vojens blandet ind i rigtig mange store og små sager af vidt forskellig karakter. Nogle på eget initiativ, andre på opfordring. Foreningen er blevet mere og mere kendt og forankret i borgernes bevidsthed. Både pga. synlige resultater og en betydelig indsats for at samle og sprede information om, hvad der sker i byen. På den måde har foreningen markedsført sig selv i lokalområdet.

Forum Vojens kan som sædvanlig pege på en række gode resultater, der i beretningsåret har været med til at opfylde foreningens formål: ”i samarbejde med Haderslev Kommune og andre valgte samarbejdspartnere at koordinere, fremme og realisere en fortsat udvikling af centerbyen Vojens”.

De fleste resultater er ikke (i hvert fald ikke alene) Forum Vojens´ fortjeneste, men netop noget, der er opnået i kraft af samarbejde og koordinering – med økonomisk støtte fra Forum Vojens´ kommunale bevilling, når det har været nødvendigt.

Som frivillig forening har Forum Vojens påtaget sig forskellige roller alt efter sagens karakter. Forum Vojens har fulgt op på gode ideer fra borgere i byen. Forum Vojens har støttet konkrete projekter udtænkt og udført af borgergrupper. Forum Vojens har fungeret som konsulent/katalysator. Forum Vojens har repræsenteret lokalområdet over for Haderslev Kommune, luftet holdninger og afgivet høringssvar, og Forum Vojens har samarbejdet med kommunen om projekter og økonomi.

Årets indsatser og resultater

Først et par markante eksempler.

Vojens Bypark (Glentevej 39, 6500 Vojens) er et ”mønsterprojekt”, der har demonstreret styrken i frivilliges engagement og styrken i et samarbejde mellem mange interessenter.
Brugerrådet på Aktivitetscentret Povlsbjerg fik en idé for ca. 4 år siden og har siden da arbejdet målrettet på at realisere den. Der har været masser af sten på vejen, og der resterer fortsat noget forårsarbejde, men millionprojektet blev stort set realiseret i løbet af et par efterårsmåneder, da første spadestik var taget. Det har krævet et kolossalt, langvarigt og stædigt, frivilligt forarbejde samt ekstern finansiering fra fonde og andre tilskudsgivere. For Forum Vojens er det et ”mønstereksempel”, hvor foreningen undervejs har støttet udarbejdelsen af de første tegninger til en bypark, senere bidraget med lidt konsulentbistand og formidling af et samarbejde mellem Brugerrådet, fremtidens potentielle brugere af byparken og Haderslev Kommune – og til sidst givet en mindre økonomisk garanti, så et fuldt finansieret projekt kunne sættes i gang.

Vojens Handel HER. Vojens Handels- og Erhvervsklub ophørte som selvstændig forening med udgangen af 2020 og overgik til et samarbejde med Haderslev Erhvervsråd fra og med 2021. Ved samme lejlighed blev der nedsat et aktivitetsudvalg for Vojens. Set fra et Forum Vojens-synspunkt skabte den nye ordning frustrationer og usikkerhed om rollefordelingen – herunder forventningerne til, hvad Forum Vojens kunne bidrage med. I løbet af efteråret 2023 er der skabt afklaring, og der er nu grund til optimisme ift. den fremtidige koordinering og samarbejdet.

Levende bymidte – Udviklingsplan for Vojens. Forarbejdet til udviklingsplanen foregik i efteråret 2022, og selve planen blev politisk godkendt den 28. februar 2023.
Det videre arbejde med udviklingsplanen er politisk forankret i Land- og Byudviklingsudvalget, der har nedsat en styregruppe med deltagelse af politikere og repræsentanter for Forum Vojens – og forvaltningen leverer medarbejdere med den nødvendige faglige ekspertise til arbejdet. Forum Vojens er også klar til at bidrage til finansiering af foreslåede projekter. De første resultater kan allerede ses, og flere vil komme til i løbet af indeværende år.

Forum Vojens´ synlighed. I 2023 er informationen styrket yderligere med en ugentlig nyhedsmail – efter idé og på initiativ af Karsten H. Petersen. VojensMail udsendes p.t. hver søndag morgen til ca. 540 abonnenter. Det ser det ud til, at initiativet ganske langsomt begynder at virke efter hensigten, idet flere og flere arrangører benytter sig af tilbuddet om markedsføring via Forum Vojens´ infokanaler. Det gælder også Haderslev Kommune, der gerne bruger Forum Vojens til at formidle information, der retter sig mod lokalområdet. I løbet af 2023 har Forum Vojens intensiveret markedsføringen af sig selv via visitkort, flyers og alu-skilte med foreningens logo de steder, hvor Forum Vojens har støttet et projekt.

Øvrige begivenheder og resultater i løbet af 2023

Legeplads ved Hermodsvang. Grundejerforeningen for Billundområdet har gennemført en totalrenovering af legepladsen med tilskud på 75.000 kr. fra Forum Vojens. Legepladsen blev indviet den 25. marts 2023 og kan bruges af alle.

Film om Vojens. Forum Vojens har tidligere afsat midler til produktion af en video om Vojens. Foreningen har ventet på den rette lejlighed/drejebog. I stedet for selv at producere en film bakkede foreningen i foråret 2023 op om et sponsorfinansieret initiativ, hvor der blev lavet en 3 minutters videofilm om byens mange fortrin.

Haderslev Kommune.

  • Forum Vojens deltog i 2021 i en workshop, hvor der blev efterlyst ideer til fornyelse af Sundhedscenter Vojens for at få endnu flere borgere som brugere. Resultatet af ændringerne blev præsenteret ved et ”åbent hus” i juni 2023
  • Forum Vojens har som tidligere år indsendt forslag til kommunens budget for 2024ff.
  • Forum Vojens har sammen med Vision Gram protesteret, da der var forslag om at centralisere ekspedition og afhentning af pas og kørekort til rådhuset i Haderslev. Det er lykkedes at finde en løsning, så pas og kørekort fortsat kan ekspederes og afhentes lokalt i Gram og Vojens.
  • Forum Vojens har afgivet høringssvar til forslag om en ny Træpolitik i Haderslev kommune

Ungetilbud. Selv om sociale foranstaltninger ikke er en kerneopgave for Forum Vojens, har foreningen i flere omgange forsøgt at bidrag konstruktivt til oprettelse af tilbud til unge, der samles på banegården. I april bevilgede Forum Vojens et tilskud til en tur til Transportmessen i Herning for en lille snes af de unge – både for at styrke fællesskabet og for at de unge kunne snuse til uddannelsesmuligheder inden for transportområdet.
Fra midten af januar 2024 har kommunen (Haderslev Ungdomsskole) og en gruppe af frivillige startet et forsøg med klubtilbud til børn/unge i sidebygningen til stationsbygningen.

Fredskoven i Vojens Fritidscenter. På forslag fra en deltager i Forum Vojens´ årsmøde 2023 har foreningen i samarbejde med Lokalhistorisk Forening, Aktivitetscentret Povlsbjerg og Haderslev Kommune reddet de tilbageværende sponsorskilte fra en skovplantning i 1982. De er nu samlet sammen og monteret som på en egeplanke, der er opstillet som skilt ved kunstgræsbanen i Fritidscentret.

Borgerprojekter. Forum Vojens har igen i 2023 indkaldt ansøgninger om støtte til borgerprojekter. Der er givet tilskud til et enkelt projekt gennemført af Grundejerforeningen Ryle-/Hjejlevej, men Forum Vojens må konstatere, at det er vanskeligt at få markedsført tilskudsmuligheden tilstrækkelig slagkraftigt til, at flere initiativgrupper får lyst til at søge.

Forum Vojens´ frivillige har udført forskellige opgaver, bl.a.:

  • Vedligeholdelse og rengøring af ”møblerne” i Rådhuscentret 3 gange i løbet af året
  • Udsmykning af byen i forbindelse med Halloween og jul
  • Flytning, servicetjek og reparation af de julestjerner, der i julemåneden ophænges i hovedgaden. En noget større koordineringsopgave end forudset!
  • Opretning af flagstænger og opsætning af flag i Rådhuscentret

Hærvejen. Haderslev Kommune har meldt sig ind i Udvikling Hærvejen, der arbejder med at udvikle og formidle Hærvejen i samarbejde med de andre kommuner, som Hærvejen løber gennem. Forum Vojens var repræsenteret på en Hærvejskonference i Jels den 1. september 2023 og er siden inviteret til at samarbejde med Haderslev Kommune om lokal Hærvejsudvikling.

Rundkørsel. Haderslev Kommune og Vejdirektoratet indviede den 6. oktober 2023 en ny rundkørsel ved Østergades udmunding i Ribevej i Vojens´ østlige udkant. En gruppe borgere satte gang i projektet med hjælp fra lokalt valgte MF-ere. Forum Vojens var en lille smule involveret inden projektstart, da Haderslev Kommune havde Vejdirektoratets projektforslag til udtalelse.

Fremtiden

I sagens natur bliver Forum Vojens´ aldrig færdig med at løse opgaven med at udvikle Vojens, og foreningen vil ufortrødent fortsætte arbejdet. I 2024 vil det fortsat være realisering af ”Levende Bymidte – Udviklingsplan for Vojens”, der kommer til at stå højt på dagsordenen. I nær fremtid vil der imidlertid også blive sat gang i et par andre projekter, hvor Forum Vojens har en finger med i spillet.

Frugttræer i Vojens Fritidscenter. En borger har henvendt sig til Forum Vojens med forslag om at plante frugttræer ved Billundsøerne. Efter involvering af spejderne, Æ DiscGolfKlub og kommunens ”grønne” afdeling er der lavet et konkret forslag til placering af 25 frugttræer i området. Forum Vojens har bevilget penge til indkøb, og om alt går vel, går frivillige i gang med at plante træerne inden løvspring.

Biodiversitetsprojekt mellem Over Jerstal Vej og Vojensvej. Forum Vojens bakker op om et kommunalt initiativ i dette område, hvor der etableres en trampesti, hegnes og udsættes Gallowaykvæg i sommerhalvåret.

Afslutning.

Tak til Haderslev Kommune. Det gælder både politikerne, der har sat Forum Vojens på den kommunale ”finanslov”, og de kommunale fagfolk i forvaltningerne, der bidrager med værdifuld viden og stor hjælpsomhed. Tak til øvrige samarbejdspartnere, og de borgere, der giver en hånd med, når der er brug for det. Tak til jer, der er mødt op i aften – og tak til bestyrelse inkl. suppleanter.

Annonce